TOP doména Právník.cz (140-170 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně!) je na prodej. Konkrétní nabídky zasílejte přes kontaktní formulář.
tisk

Smluvní podmínky předplacených služeb Právník.cz

Základní ustanovení

 1. Tyto smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem stránek www.pravnik.cz a Zákazníkem.
 2. Provozovatelem stránek www.pravnik.cz je společnost WEDOS, a.s., IČ 28070283, se sídlem Masarykova 40, Hluboká nad Vltavou, 373 41, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1622.
 3. Zákazníkem se stává fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavře Smlouvu. K uzavření smlouvy dojde vyplněním objednávky služeb na stránkách http://ww.pravnik.cz/ na některou z nabízených předplacených služeb Provozovatele a současně řádným zaplacením částky dle aktuálního ceníku provozovatele. Zaplacením Zákazník projevuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Při objednání obdrží Zákazník od provozovatele přihlašovací údaje do zákaznického účtu WEDOS.
 4. Nedílnou součástí těchto podmínek jsou také Podmínky právní poradny Právník.czPodmínky služby vzorů smluv serveru Právník.cz.
 5. Dokončením objednávky Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se Smlouvou, Podmínkami a všemi ostatními podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy, těchto Podmínek a dalších podmínek v případě, že jsou součástí zákazníkem objednané služby.

Služby

 1. Na základě objednávky a zaplacením jednorázového poplatku či zaplacením prvního poplatku za provoz služby zřídí Provozovatel Zákazníkovi tuto službu (dle konkrétní zvolené varianty).
 2. Součástí těchto předplacených služeb je neomezený přístup ke čtení dotazů a odpovědí v on-line poradně Právník.cz a neomezené stahování vzorů smluv, a to po dobu, kdy je služba předplacena.
 3. Služba přístupu do poradny a ke vzorům zpráv bez možnosti vložení dotazu do poradny se objednává a platí jednorázově na 1 týden bez možnosti prodloužení. Poradna a vzory smluv je Zákazníkovi zpřístupněna na dobu 1 týdne od okamžiku uhrazení objednávky.
 4. Služba přístupu do poradny a ke vzorům zpráv s možností vložení stanoveného počtu dotazů do poradny se objednává na 1 měsíc dopředu s tím, že lze službu automaticky prodlužovat na další měsíce.
 5. Součástí služby může být umožnění vložení dotazů do právní poradny. Podle zvolené varianty je počet vložených dotazů omezen na určitý počet během jednoho fakturačního období služby. Nevyužitý počet vložení dotazů do poradny se do dalšího fakturačního období nepřevádí.
 6. Při vkládání dotazu do poradny se musí zákazník přihlásit do zákaznického účtu, ve kterém je služba předplacených dotazů vedena, jinak nebude Zákazníkovi umožněno tuto službu v rámci předplacené služby využít a bude na něm požadována běžná jednorázová úhrada za vložení dotazu do poradny dle aktuálního ceníku.
 7. Chce-li Zákazník službu využít, musí se na stránkách www.pravnik.cz přihlásit prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla do zákaznického účtu, pod kterým je služba vedena. Tím se Zákazník identifikuje a služba mu bude zpřístupněna. Pokud se nepřihlásí, nemá ke službě přístup.
 8. Provozovatel je oprávněn změnit parametry služby a jejích variant. Je však povinen tyto změny předem oznámit Zákazníkovi.

Vyúčtování

 1. Služby se hradí formou předplatného podle aktuálního ceníku, který je zveřejněn na stránkách Provozovatele.
 2. Po objednání služby vystaví Provozovatel Zákazníkovi zálohovou fakturu na první předplatné období. Teprve po uhrazení této zálohové faktury zřídí Provozovatel Zákazníkovi objednanou službu.
 3. U služeb, které lze prodlužovat, vystaví Provozovatel Zákazníkovi zálohovou fakturu (výzvu k platbě) na další období 10 dní před vypršením předplaceného období. Splatnost těchto zálohových faktur je 10 dní.
 4. Faktury a zálohové faktury jsou Zákazníkovi zasílány prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, která je uvedena v zákaznickém účtu WEDOS Zákazníka.
 5. Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv fakturu či zálohovou fakturu do doby její splatnosti, je Provozovatel oprávněn službu zrušit.
 6. Faktury a zálohové faktury se považují za uhrazené při splnění všech následujících podmínek:
  a) platba je zaslána na správný účet Provozovatele
  b) je poukázána správná částka ve správné měně
  c) při platbě je uveden správný variabilní symbol
  d) platba je připsána na účet Provozovatele
  e) platba je zpracována platebním systémem Provozovatele
 7. Provozovatel neakceptuje písemná, faxová, e-mailová ani žádná podobná potvrzení o zaplacení, pokud částka na účet Provozovatele ještě nedorazila.

Změna varianty služby

 1. Zákazník může prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách Provozovatele zažádat o přechod na jinou variantu této služby. V této žádosti se musí Zákazník prokázat svými přihlašovacími údaji k zákaznickému účtu WEDOS. Zákazník v žádosti uvede, ke kterému dni žádá provést změnu.
 2. Jestliže se jedná o přechod na vyšší variantu služby, vystaví Provozovatel Zákazníkovi fakturu na rozdíl částky, kterou se uhradí rozšíření služby do konce aktuálního předplatného období. V následné zálohové faktuře bude zahrnuta rozšířená služba na celé další předplatné období.
 3. Jestliže se jedná o přechod na nižší variantu služby, Provozovatel Zákazníkovi nevrací rozdíl z částky zaplacené za aktuální předplatné období. Cena za službu bude snížena až na zálohové faktuře na další předplatné období.
 4. Při ukončení provozování služby se Zákazníkovi částka za nevyužitou část předplaceného období nevrací.

Doba trvání dohody a její zánik

 1. Smlouva o poskytování předplacených služeb www.pravnik.cz (dále jen Smlouva) se uzavírá na dobu určitou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak. Délka trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání Smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby.
 2. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostrannou výpovědí, která počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi a výpovědní doba činí měsíc.
 3. V případě, že Zákazník porušuje tyto Smluvní podmínky nebo jiná ujednání s Provozovatelem, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit a poskytovanou službu zrušit.
 4. Při ukončení provozování služby nezaniká Zákazníkovi povinnost uhradit nezaplacené faktury a zálohové faktury s výjimkou zálohové faktury na předplatné období, které nenastalo.

Závěrečná ustanovení

 1. Zákazník se může s Provozovatelem individuálně dohodnout na jiných podmínkách. Taková změna však vyžaduje vzájemné odsouhlasení obou smluvních stran a to prostřednictvím e-mailové komunikace.
 2. Veškerý kontakt mezi Zákazníkem a Provozovatelem v rámci poskytnuté služby probíhá písemně e-mailovou formou.
 3. Zákazník souhlasí s tím, že mu bude Provozovatel zasílat e-mailem informace o novinkách ve službách stránek www.pravnik.cz a nabídku dalších služeb Provozovatele.
 4. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu smluvního vztahu i po jeho ukončení dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se všech služeb poskytovaných Provozovatelem. Tímto není nijak omezen či snížen nárok na náhradu škod způsobených porušením mlčenlivosti. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem je považována za přísně důvěrnou. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytovat žádné informace týkající se vzájemného obchodního vztahu, tedy včetně uskutečněné komunikace, třetím osobám. Povolenou výjimkou je uveřejňování marketingových informací Provozovatelem o svých Zákaznících, které bude může být použito na webových stránkách Provozovatele a případně v jeho marketingových a reklamních tiskovinách. Další výjimkou je porušení mlčenlivosti v případě žádosti o sdělení informací orgánům činným v trestním řízení. Výjimkou je také sdělování kladných referencí a doporučení ohledně dobré kvality služeb.
 5. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem.
 6. Provozovatel může kteroukoli část Smlouvy nebo smluvních podmínek změnit kdykoli, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn. Zachováním provozu svých služeb i po změně Smlouvy, Podmínek, smluvních podmínek či dalších souvisejících dokumentů, dává Zákazník najevo svůj jednoznačný souhlas s novým zněním těchto dokumentů a jejich plnou akceptaci při provozu svých služeb.
 7. Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné od 20. prosince 2009.

 

Právo

Uživatel/klient

Login:
Heslo:

- Registrace

Rejstříky

Katalog stránek

+ přidat odkaz

Rodinný právník - pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany vám nabídne pomoc ve složitých či naléhavých situacích – např. telefonické poradenství, kontrola smluv, zastoupení advokátem, zajištění svědků, zaplacení kauce, uhrazení nákladů specialistů, poplatků a nákladů na soudní řízení, znalecké posudky, výdajů a nákladů protistrany a státu, nákladů pojištěného na cesty k soudu atd.

Rodinný právník ochrání celou vaši rodinu např. v případech:

 • spory o náhradu škody
 • spotřebitelské spory (reklamace)
 • spory ze smluv o úvěru
 • spory s dodavateli služeb
 • pracovně-právní spory
 • spory související s koupí domu nebo bytu, nájemní spory
 • sousedské spory
 • trestní a správní řízení
 • ochrana spojená s provozem motorového vozidla (řízení po dopravní nehodě, náhrada škody, spor s opravnou)

Více informací: Pojištění právní ochrany rodiny (rodinný právník)