TOP doména Právník.cz (140-170 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně!) je na prodej. Konkrétní nabídky zasílejte přes kontaktní formulář.

Právo / Pracovní právo


Klára Spirová  |  04.06.2009  |  diskuze (17)
K základním zásadám, jež ovládají oblast pracovního práva, patří i zásady „úplatné práce“ či „spravedlivého odměňování“. Tyto zásady nachází svoji oporu i v Listině základních práv a svobod (čl. 28). Ochrana mzdy, na kterou zaměstnanci vzniká nárok na základě vykonané práce, tak nabývá na významu.
Zbyněk Bouda  |  07.05.2008  |  diskuze (88)
V některých profesích hrozí zaměstnanci určitá rizika spojená se zvýšenými nároky pracovní pozice na jeho zdraví. Pracovní úraz nebo nemoc z povolání může potkat ale každého zaměstnance. Nesouvisí totiž pouze s fyzicky náročnou nebo nebezpečnou prací. Zákon proto stanoví v rámci ochrany zaměstnance poměrně široké následky odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání zaměstnanců.
Zbyněk Bouda  |  06.05.2008  |  diskuze (16)
Zaměstnavatel je podle zákona povinen poskytnout svému zaměstnanci v případě, že ho vyšle na pracovní cestu náhrady určitých nákladů. Konkrétně se jedná o náhradu jízdních výdajů, jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny, výdajů za ubytování, zvýšených stravovacích výdajů (stravné) a náhradu nutných vedlejších výdajů. Zaměstnavatel mimo to může zaměstnanci nahradit jakékoli zvýšené výdaje spojené s pracovní cestou, ty ovšem již nepodléhají zákonným ustanovením zákoníku práce.
Zbyněk Bouda  |  24.04.2008  |  diskuze (26)
Minule jsme hovořili o tom, že státní politika zaměstnanosti zajišťuje i určitý příjem ve formě podpory při ztrátě zaměstnání. Tato podpora je určena zejména pro krátkodobé překlenutí období do nalezení jiného vhodného zaměstnání. Je časově omezena a rovněž její výše má své zákonem dané maximum a pravidla pro svůj výpočet. Rovněž jsme stanovili podmínky, za kterých vzniká nárok na takovou podporu. Dnes se soustředíme na její výši.
Zbyněk Bouda  |  23.04.2008  |  diskuze (15)
Státní politika zaměstnanosti neobsahuje pochopitelně pouze snahy o zapojení všech občanů do pracovního procesu. Stát zajišťuje i určitý příjem ve formě podpory při ztrátě zaměstnání. Tato podpora je určena zejména pro krátkodobé překlenutí období do nalezení jiného vhodného zaměstnání. Je časově omezena a rovněž její výše má své zákonem dané maximum. Konkrétně si podmínky pro získání takové podpory, stejně jako podpory při rekvalifikaci, případně jejich výše naznačíme dále.
Zbyněk Bouda  |  22.04.2008  |  diskuze (259)
Existují různé důvody skončení pracovního poměru. Některé s sebou nesou ochranný efekt pro zaměstnance v podobě odstupného. S jinými zákon odstupné nespojuje, není však vyloučeno, že zaměstnavatel zaměstnanci určitou peněžní částku poskytne fakultativně. Kdy však podle zákona vzniká nárok na odstupné a v jaké výši?
Zbyněk Bouda  |  09.04.2008  |  diskuze (6)
Minule jsme si řekli pár slov o odpovědnosti zaměstnance za škodu, kterou způsobí zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů. Existují však i některé zvláštní případy odpovědnosti, které jsou založeny dobrovolným převzetím odpovědnosti zaměstnancem za případně vzniklou škodu. Jelikož se jedná o dobrovolné převzetí, není zde tak silná ochrana zaměstnance jako u obecné odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích. Těmito zvláštními případy jsou dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování a odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů.
Zbyněk Bouda  |  08.04.2008  |  diskuze (78)
Při plnění pracovních povinností může vzniknou zaměstnavateli nějaká škoda. Může to být na vybavení, strojním zařízení, poškození materiálu apod. Nezřídka má způsobení takové škody na svědomí zaměstnanec. Odpovídá ale zaměstnavateli za škodu? A případně odpovídá vždy a v plné výši? Dnes se podíváme na obecné podmínky pracovněprávní odpovědnosti na straně zaměstnance, příště pak na dva zvláštní odpovědnostní instituty - odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů a odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat.
Zbyněk Bouda  |  02.04.2008  |  diskuze (4)
Jak jsme si řekli minule každé právní odvětví má určitá specifika ohledně doručování písemností. Pokud jsme se minule věnovali možnostem a způsobům doručování písemností zaměstnavatele určených zaměstnanci, pak dnes se zaměříme právě na písemnosti, které jsou určeny zaměstnavateli a které pochází od zaměstnanců. V obecný rysech můžeme odkázat na předcházející článek - principy jsou zde obdobné.
Zbyněk Bouda  |  02.04.2008  |  diskuze (5)
Každé právní odvětví má určitá specifika ohledně doručování písemností. Každé odvětví také stanoví různé sankce (obvykle neplatnost) za doručení, které není v souladu s právními předpisy. Může pak být velmi nepříjemné, když zjistíme, že nebyly vyvolány právní následky, které jsme zamýšleli, a to jen kvůli tomu, že jsme nedodrželi právě tato ustanovení o doručování. Řečené platí bez ohledu na fakt v jakém jsme postavení - v pracovním právu tak stejně pro zaměstavatele jako pro zaměstnance. Uveďme tedy několik zásad o doručování právě v pracovním právu.
Zbyněk Bouda  |  21.03.2008  |  diskuze (13)
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas - Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek - Mzda za noční práci - Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí - Mzda za práci v sobotu a v neděli
Zbyněk Bouda  |  19.02.2008  |  diskuze (60)
Přehled základních změn v novém zákoníku práce účinných od 1.1.2008.
Zbyněk Bouda  |  18.02.2008  |  diskuze (11)
Osobní spis zaměstnance, zápočtový list, konkurenční doložka.
Zbyněk Bouda  |  14.02.2008  |  diskuze (34)
Tento článek Vám poradí mj. i to, co dělat v případě nedůvodně podané výpovědi.
Zbyněk Bouda  |  11.02.2008  |  diskuze (47)
Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je realizován v rámci pracovněprávního vztahu. Tento vztah má i rozměr časový. Na tomto místě pomineme dlouhodobost či krátkodobost samotného pracovněprávního vztahu, ale budeme se věnovat samotné realizaci pracovních úkonů a jejich rozvržení v čase - tedy samotné rozvržení pracovní doby.
redakce  |  14.11.2007  |  diskuze (960)
Výpověď je jedním z možných způsobů rozvázání pracovního poměru. Právo dát výpověď náleží jak zaměstnavateli tak zaměstnanci.
redakce  |  01.11.2007  |  diskuze (755)
Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Mohou však k plnění svých úkolů nebo k zabezpečení svých potřeb uzavírat s fyzickými osobami také dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jakou je například právě dohoda o provedení práce.
redakce  |  24.10.2007  |  diskuze (401)
Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně.
redakce  |  08.10.2007  |  diskuze (637)
Stejně tak jako existuje několik způsobů, jak může pracovní poměr vzniknout, obsahuje zákoník práce různé možnosti jeho rozvázání. Pracovní poměr může být rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době.
redakce  |  05.10.2007  |  diskuze (464)
Dohoda o pracovní činnosti je vedle dohody o provedení práce dalším způsobem, jakým může zaměstnavatel ve výjimečných případech zajistit plnění svých úkolů mimo pracovní poměr. Tato dohoda se uzavírá na práci, která má opakující se charakter.
redakce  |  04.10.2007  |  diskuze (285)
Zákoník práce stanoví, za jakých podmínek a v jakém rozsahu je možné nařídit či dohodnout výkon práce i nad rámec týdenní pracovní doby stanovené v pracovní smlouvě nebo mimo rámec rozvrhu pracovních směn.
Josef Šilhán  |  19.11.2002  |  diskuze (55)
Někdy bývá pro zaměstnavatele vhodné rozvrhnout svým zaměstnancům práci tak, že někteří z nich ji vykonávají i v noci. Právní úprava s takovou možností počítá, obsahuje ovšem několik speciálních ustanovení, které práci v noci odlišují
redakce  |  26.10.2002  |  diskuze (750)
Dovolená na zotavenou je jedním z druhů doby odpočinku. Svým rozsahem představuje nejvýznamnější možnost zaměstnance jak zregenerovat vyčerpané síly. Právní úprava dovolené však není úplně triviální. Kdo a kdy má na ni tedy nárok?
redakce  |  22.10.2002  |  diskuze (95)
Druh práce je nutnou náležitostí pracovní smlouvy, na které se musí zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnout při vzniku pracovního poměru. Přesto se však druh vykonávané práce může v průběhu trvání smlouvy změnit na jiný.
redakce  |  21.10.2002  |  diskuze (21)
Přeložení do jiného místa výkonu práce stejně jako pracovní cesta znamená, že zaměstnanec je povinen vykonávat svou práci v jiném místě, než se zaměstnavatelem sjednal ve smlouvě.
redakce  |  17.09.2002  |  diskuze (479)
Okamžité zrušení je jedním ze způsobů rozvázání pracovního poměru uvedených v zákoníku práce. Jedná se o výjimečný případ, kdy zaměstnavatel nebo zaměstnanec s okamžitými právními následky mohou ze závažných důvodů ukončit pracovněprávní vztah.
redakce  |  30.08.2002  |  diskuze (118)
Zákoník práce stanoví, jaké jsou podstatné náležitosti pracovní smlouvy, které určují tuto smlouvu jako typ a bez nichž není vůbec vznik takové smlouvy možný. Jedná se o druh, místo výkonu a den nástupu.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (0)
Zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr okamžitě jen výjimečně, a to mimo jiné i tehdy, porušil-li zaměstnanec pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem.

Právo

Právník.cz na Facebooku

Uživatel/klient

Login:
Heslo:

- Registrace

Rejstříky

Katalog stránek

+ přidat odkaz

Provizní systém

Provozovatel těchto stránek - obchodní společnost WEDOS a.s. nabízí nástroj, který Vám umožní vydělávat za reklamu a zprostředkování objednávek zboží a služeb této společnosti.

BONUS 100,- Kč již za aktivaci provizního systému

provizní systém »