TOP doména Právník.cz (140-170 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně!) je na prodej. Konkrétní nabídky zasílejte přes kontaktní formulář.

Právo / Rodinné právo


Petr Sprinz  |  03.04.2008  |  diskuze (312)
Mezi manželi vzniká uzavřením manželství ze zákona společné jmění manželů. Otázka, co do něj patří, je klíčovou pro majetková práva manželů. Její odpověď je důležitá nejen pro vztahy mezi manželi, ale také pro vztahy mezi manželi a třetími osobami. Tento příspěvek nastíní právní úpravu společného jmění manželů.
Zbyněk Bouda  |  30.01.2008  |  diskuze (697)
České rodinné právo rozlišuje několik typů vyživovací povinnosti mezi různými subjekty. Jedná se o vyživovací povinnost rodičů k dětem, která je však vzájemná, dále vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými, vyživovací povinnost mezi manžely, výživné rozvedenému manžely, příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matky. V tomto článku se zaměříme na vzájemnou vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi.
Zbyněk Bouda  |  28.01.2008  |  diskuze (175)
Určení rodičovství má, jak jsme mohli v nedávné minulosti sledovat ve sdělovacích prostředcích, své významné důsledky v otázce citových vazeb, ale rovněž v otázkách právních. Zatímco v otázce určení mateřství nejsou obvykle sporné momenty (odhlédneme-li od po právní stránce sporných surogačních mateřství, jejichž právní povaha byla řešena zejména v USA), pak v otázce určení otcovství nejsou některé poznatky tak jednoznačné.
redakce  |  16.09.2002  |  diskuze (820)
Pokud chtějí manželé rozvod podle §24a, tedy tzv. smluvený rozvod, musí se dohodnout o majetkových záležitostech a o otázkách bydlení. Takovou smlouvu, která musí obsahovat úředně ověřené podpisy pak předloží při rozvodu.
redakce  |  12.09.2002  |  diskuze (2068)
Výživné nezletilého dítěte je určeno podle jeho odůvodněných potřeb a podle schopností, možností a majetkových poměrů toho, kdo je toto výživné povinen platit. Pokud se potřeby oprávněného změní, je důvod i pro změnu výše výživného.
redakce  |  06.09.2002  |  diskuze (14)
V rodinném právu je pojetí neplatnosti odchylné od obecného pojetí v občanském právu. Zákon přesně stanoví, ve kterých případech mluvíme o manželství neplatném a kdy o manželství zdánlivém, přičemž rozlišení těchto pojmů má zcela zásadní význam.
redakce  |  02.09.2002  |  diskuze (102)
O uspokojování potřeb rodiny jsou povinni oba manželé pečovat podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Co dělat v situaci, že jeden manžel odmítá druhému čímkoliv na domácnost přispět?
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (326)
Matka je vždy jistá. Ovšem s nepochybným určením otce je to o dost složitější. Co nám o této problematice říká zákon o rodině ?
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (279)
Otcovství určené podle jedné z právních domněnek otcovství, které jsou základem právní úpravy určování rodičovství, lze před soudem popřít.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (17)
Co musím udělat, aby svatba mohla být v kostele? Jaké jsou procesní úkony, které musíme učinit před tím, než budeme oddáni před orgánem církve, jak od roku 1992 umožňuje zákon o rodině?
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (317)
Rozvedený manžel, který není schopen sám se živit, může žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu. Přinášíme informace o tom, jak se u soudu domáhat určení takového výživného.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (9)
Obecná hranice způsobilosti uzavřít sňatek je totožná se zletilostí, s ohledem na občanský zákoník tedy 18 let. Ve výjimečných případech může ovšem platné manželství uzavřít i nezletilý, starší 16 let. Povolení musí udělit vždy soud.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (194)
Pokud se rodiče jsou schopni dohodnout na úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, mohou soud požádat, aby schválil jejich dohodu.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (323)
Průvodce právní úpravou rozvodu manželství. Zákon o rodině rozlišuje několik možností, jak se dá rozvést existující manželství. Rozvod může probíhat podle několika scénářů. V tomto článku naleznete jejich přehled a výklad jednotlivých ustanovení zákona.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (171)
Komentář k rozvodu manželství podle §24a Zákona o rodině. Panuje-li mezi manželi shoda o tom, že se spolu rozvedou a jsou-li schopni se domluvit na vypořádní majetku, nemusí být rozvod vůbec bolestným soudním řízením.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (908)
Prosím o informaci,jak dlouho trvá rozvodové řízení v případě, když budu mít vyřízeno majetkové vypořádání a děti jsou již plnoleté. Manželství je již 2 roky odloučené.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (64)
Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, jestliže tato osoba poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se svěřením dítěte souhlasí. Při výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému dítěte.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (95)
Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost. Neplní-li jeden z manželů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Rozsah stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná.

Právo

Právník.cz na Facebooku

Uživatel/klient

Login:
Heslo:

- Registrace

Rejstříky

Katalog stránek

+ přidat odkaz

Provizní systém

Provozovatel těchto stránek - obchodní společnost WEDOS a.s. nabízí nástroj, který Vám umožní vydělávat za reklamu a zprostředkování objednávek zboží a služeb této společnosti.

BONUS 100,- Kč již za aktivaci provizního systému

provizní systém »