TOP doména Právník.cz (140-170 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně!) je na prodej. Konkrétní nabídky zasílejte přes kontaktní formulář.

Seznam článků autora redakce

redakce  |  01.02.2010  |  diskuze (13)
On-line právní poradna na Právník.cz se těší velké oblibě, již bylo zodpovězeno téměř 2500 dotazů. Od 1.2.2010 nabízíme novinku - prioritní a urgentní dotazy. Odpověď vám v pracovní dny zašleme již do 2 hodin.
redakce  |  02.03.2009
Novinky na našich stránkách - právní poradna! Ptejte se přímo právníka!
redakce  |  22.01.2009
Dne 19.1.2009 spustil provozovatel těchto webových stránek - obchodní společnost WEDOS, a.s. - provizní systém – nástroj, který Vám umožní vydělávat za reklamu a zprostředkování objednávek zboží a služeb této společnosti. Již za aktivaci provizního systému dostanete 100 Kč!
redakce  |  06.10.2008  |  diskuze (50)
Popis základních rozdílů a výhod těchto dvou způsobů vymáhání pohledávky věřitele.
redakce  |  29.09.2008  |  diskuze (75)
Ti z Vás, kteří návštěvu exekutora u sebe doma již zažili, na ni pravděpodobně nikdy nezapomenou, my ostatní se obvykle ukájíme falešným pocitem, že nám se to nikdy nemůže stát. Pokud by se tak však stalo a před Vašimi dveřmi se náhle objevil exekutor, je vhodné vědět, na co si dát pozor, co můžete namítat a co Vám naopak vůbec nepomůže.
redakce  |  09.04.2008
ELSA Česká republika, organizace studentů práv a mladých právníků v České republice
redakce  |  14.11.2007  |  diskuze (960)
Výpověď je jedním z možných způsobů rozvázání pracovního poměru. Právo dát výpověď náleží jak zaměstnavateli tak zaměstnanci.
redakce  |  06.11.2007  |  diskuze (669)
Věcná břemena omezují vlastníka určité nemovité věci (povinný z věcného břemene) ve prospěch někoho jiného (oprávněného z věcného břemene) a to tak, že vlastník věci je povinen se určitého jednání zdržet, něco strpět nebo něco konat.
redakce  |  01.11.2007  |  diskuze (755)
Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Mohou však k plnění svých úkolů nebo k zabezpečení svých potřeb uzavírat s fyzickými osobami také dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jakou je například právě dohoda o provedení práce.
redakce  |  24.10.2007  |  diskuze (401)
Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně.
redakce  |  16.10.2007  |  diskuze (2161)
Převést nemovitost na druhou osobu darovací smlouvou je v dnešní době velice časté. Jsou to obvykle rodiče, kteří převádějí na děti své nemovitosti ve snaze vyhnout se problémům v případném dědickém řízení. Tento článek popisuje institut darovací smlouvy jako takový.
redakce  |  08.10.2007  |  diskuze (637)
Stejně tak jako existuje několik způsobů, jak může pracovní poměr vzniknout, obsahuje zákoník práce různé možnosti jeho rozvázání. Pracovní poměr může být rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době.
redakce  |  05.10.2007  |  diskuze (464)
Dohoda o pracovní činnosti je vedle dohody o provedení práce dalším způsobem, jakým může zaměstnavatel ve výjimečných případech zajistit plnění svých úkolů mimo pracovní poměr. Tato dohoda se uzavírá na práci, která má opakující se charakter.
redakce  |  05.10.2007  |  diskuze (180)
Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Tak definuje půjčku občanský zákoník. Výklad ustanovení a základní vzor smlouvy naleznete v tomto článku.
redakce  |  04.10.2007  |  diskuze (285)
Zákoník práce stanoví, za jakých podmínek a v jakém rozsahu je možné nařídit či dohodnout výkon práce i nad rámec týdenní pracovní doby stanovené v pracovní smlouvě nebo mimo rámec rozvrhu pracovních směn.
redakce  |  04.10.2007  |  diskuze (630)
V praxi docela častý případ, kdy dlužník nesplní řádně svou povinnost vůči věřiteli včas. Pak mluvíme o jeho prodlení a nastává řada právních následků, které z toho jak pro něho, tak pro věřitele plynou.
redakce  |  04.10.2007  |  diskuze (422)
Pokud nájemce přenechá byt, který má sám pronajatý třetí osobě, jedná se o podnájem. V tomto článku naleznete informaci o tom, co takový právní vztah obnáší, jaká jsou práva a povinnosti smluvních stran a jak postupovat při sepisování podnájemní smlouvy.
redakce  |  11.05.2007  |  diskuze (12)
Vhodné i pro studenty: Máte zájem stát se redaktorem na webu Pravnik.cz? Nyní máte jedinečnou příležitost, protože jsme se rozhodli rozšířit svůj kolektiv o nové členy. Pro více informací navštivte tento článek. - AKTUALIZOVÁNO
redakce  |  15.11.2004
Stížnost k ESLD lze stáhnout v pdf jako formulář, krom jiného i v češtině přímo na stránkách Evropského soudu pro lidská práva.
redakce  |  26.10.2002  |  diskuze (750)
Dovolená na zotavenou je jedním z druhů doby odpočinku. Svým rozsahem představuje nejvýznamnější možnost zaměstnance jak zregenerovat vyčerpané síly. Právní úprava dovolené však není úplně triviální. Kdo a kdy má na ni tedy nárok?
redakce  |  22.10.2002  |  diskuze (95)
Druh práce je nutnou náležitostí pracovní smlouvy, na které se musí zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnout při vzniku pracovního poměru. Přesto se však druh vykonávané práce může v průběhu trvání smlouvy změnit na jiný.
redakce  |  21.10.2002  |  diskuze (21)
Přeložení do jiného místa výkonu práce stejně jako pracovní cesta znamená, že zaměstnanec je povinen vykonávat svou práci v jiném místě, než se zaměstnavatelem sjednal ve smlouvě.
redakce  |  18.10.2002  |  diskuze (81)
Někteří podnikatelé zřejmě zastávají stanovisko, že internet je džungle, kde se pravidla dodržovat nemusí a podle toho se pak také chovají. Ovšem bezúplatné nasycení trhu je nekalá soutěž, ať už je kdekoliv.
redakce  |  30.09.2002  |  diskuze (677)
Přemýšleli jste někdy, co bude s Vaším majetkem po Vaší smrti? Nebo si snad na majetek někoho jiného brousíte zuby? Poradíme Vám, jaké jsou náležitosti závěti, na co nesmíte při sepisování zapomenout a na co si dát pozor.
redakce  |  19.09.2002  |  diskuze (280)
Jaké pravomoci má revizor, který mě chytí při jízdě načerno? Informace o tom, co může a nemůže a co musíte a nemusíte Vy, když pojedete bez lístku.
redakce  |  18.09.2002  |  diskuze (56)
Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. Je to tedy způsob, jak někomu přenechat nějakou věc bez toho, aniž po něm za to chceme jakýkoliv "poplatek".
redakce  |  18.09.2002  |  diskuze (6)
Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt.
redakce  |  17.09.2002  |  diskuze (479)
Okamžité zrušení je jedním ze způsobů rozvázání pracovního poměru uvedených v zákoníku práce. Jedná se o výjimečný případ, kdy zaměstnavatel nebo zaměstnanec s okamžitými právními následky mohou ze závažných důvodů ukončit pracovněprávní vztah.
redakce  |  16.09.2002  |  diskuze (9)
Užíváním domény nelze zasahovat do práv nositele firmy zapsané do obchodního rejstříku, a to zejména tehdy, vyvíjí-li tento nositel firmy shodnou nebo obdobnou podnikatelskou činnost s uživatelem domény.
redakce  |  16.09.2002  |  diskuze (820)
Pokud chtějí manželé rozvod podle §24a, tedy tzv. smluvený rozvod, musí se dohodnout o majetkových záležitostech a o otázkách bydlení. Takovou smlouvu, která musí obsahovat úředně ověřené podpisy pak předloží při rozvodu.
redakce  |  12.09.2002  |  diskuze (2068)
Výživné nezletilého dítěte je určeno podle jeho odůvodněných potřeb a podle schopností, možností a majetkových poměrů toho, kdo je toto výživné povinen platit. Pokud se potřeby oprávněného změní, je důvod i pro změnu výše výživného.
redakce  |  06.09.2002  |  diskuze (14)
V rodinném právu je pojetí neplatnosti odchylné od obecného pojetí v občanském právu. Zákon přesně stanoví, ve kterých případech mluvíme o manželství neplatném a kdy o manželství zdánlivém, přičemž rozlišení těchto pojmů má zcela zásadní význam.
redakce  |  04.09.2002  |  diskuze (0)
Plný text nových předpisů rozeslaných dne 4.9.2002. Jedná se o částku 141, předpisy 401 až 403/2002 Sb., týkající se voleb do zastupitelstev a také vinic.
redakce  |  03.09.2002
Částky 41 a 42 ze dne 3.9.2002, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 93 až 95/2002
redakce  |  02.09.2002  |  diskuze (102)
O uspokojování potřeb rodiny jsou povinni oba manželé pečovat podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Co dělat v situaci, že jeden manžel odmítá druhému čímkoliv na domácnost přispět?
redakce  |  02.09.2002  |  diskuze (517)
Dědění ze zákona nastupuje v případě, že dědici nenabudou dědictví ze závěti. Stejně tak pokud se nabude ze závěti pouze část dědictví, zbývající část se rozdělí podle ustanovení o dědění ze zákona.
redakce  |  02.09.2002  |  diskuze (5)
Kromě fyzických osob mají způsobilost k právům a povinnostem i osoby právnické. Jednat za ně jejich jménem však logicky mohou zase jet fyzické osoby. Kdo je k takovému jednání oprávněn naleznete v tomto článku.
redakce  |  01.09.2002  |  diskuze (147)
Předkupní právo zajišťuje prodávajícímu, že subjekt, kterému věc prodává, mu v případě svého úmyslu tuto věc dále prodat, věc nabídne ke koupi jako prvnímu.
redakce  |  01.09.2002  |  diskuze (110)
Co právní předpisy ukládají účastníkům silničního provozu jako povinnou výbavu? Co musí obsahovat motorové vozidlo, motocykl či jízdní kolo?
redakce  |  31.08.2002  |  diskuze (0)
Jednatelství bez příkazu je popsané v občanském zákoníku, konkrétně v ustanovení § 742 a násl. Jedná se o případ, kdy někdo obstará cizí záležitost aniž je k tomu oprávněn.
redakce  |  30.08.2002
Přinášíme plný text nových předpisů tak, jak právě vyšly ve Sbírce zákonů. Tentokrát částka 138, tedy předpisy č. 388 a 399/2002 Sb, např. Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí.
redakce  |  30.08.2002  |  diskuze (118)
Zákoník práce stanoví, jaké jsou podstatné náležitosti pracovní smlouvy, které určují tuto smlouvu jako typ a bez nichž není vůbec vznik takové smlouvy možný. Jedná se o druh, místo výkonu a den nástupu.
redakce  |  28.08.2002
Přinášíme plný text nových předpisů tak, jak právě vyšly ve Sbírce zákonů. Tentokrát částka 140, tedy předpisy č. 394 - 400/2002 Sb, především týkající se povodní a povodňových škod.
redakce  |  26.08.2002
Předpisy rozeslané 26. a 27. 8. 2002, tedy č. 384 a 390 - 393/2002, mimo jiné změny ohledně státního rozpočtu.
redakce  |  22.08.2002
Částka 133, vyhláška č. 380/2002 - Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
redakce  |  21.08.2002
Přinášíme plný text nových předpisů tak, jak právě vyšly ve Sbírce zákonů. Tentokrát částka 137, tedy předpisy č. 385 - 387/2002 Sb, např. prodloužení nouzového stavu kvůli povodním.
redakce  |  17.08.2002
Částka 135, plný text předpisu č. 383/2002
redakce  |  17.08.2002  |  diskuze (0)
Senát v České republice. Proč a jaký? Názor Petra Pitharta z oficiálních stránek Senátu ČR, senát jako stabilizující prvek politického systému.
redakce  |  16.08.2002
Plný text nových předpisů tak, jak právě vyšly ve Sbírce zákonů. Tentokrát částka 134, tedy předpisy č. 381 a 382/2002 Sb, zejména povolání vojáků pro boj s povodněmi.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (23)
Může někdo bez povolení vstoupit do mého obydlí? A co se vůbec pod pojem obydlí skrývá? Jsou zákonem dovoleny nějaké zásahy do jeho nedotknutelnosti?
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (29)
Instituce veřejného ochrance práv neboli ombudsmana se po světě rozšířila ze Švédska do mnoha zemí v nejrůznějších podobách i právních formách. Dnes je obsažena i v právní úpravě naší.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (4)
Informace pro osoby, které se hodlají obrátit na Ústavní soud České republiky jak vyplývají ze zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (326)
Matka je vždy jistá. Ovšem s nepochybným určením otce je to o dost složitější. Co nám o této problematice říká zákon o rodině ?
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (279)
Otcovství určené podle jedné z právních domněnek otcovství, které jsou základem právní úpravy určování rodičovství, lze před soudem popřít.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (17)
Co musím udělat, aby svatba mohla být v kostele? Jaké jsou procesní úkony, které musíme učinit před tím, než budeme oddáni před orgánem církve, jak od roku 1992 umožňuje zákon o rodině?
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (317)
Rozvedený manžel, který není schopen sám se živit, může žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu. Přinášíme informace o tom, jak se u soudu domáhat určení takového výživného.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (355)
Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné byt do užívání, a to na dobu určitou nebo bez určení doby užívání. Potřebuje poradit, jak takou smlouvu sepsat a co musí obsahovat?
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (559)
Jeden ze způsobů, jakou může zaniknout nájem bytu je výpověď. Pronajímatel může ovšem nájem vypovědět pouze za přesně upravených pravidel. Jaká tato pravidla a co pro pronajímatele i nájemce znamenají se dozvíte v tomto článku.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (9)
Obecná hranice způsobilosti uzavřít sňatek je totožná se zletilostí, s ohledem na občanský zákoník tedy 18 let. Ve výjimečných případech může ovšem platné manželství uzavřít i nezletilý, starší 16 let. Povolení musí udělit vždy soud.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (477)
Dotaz jednoho z našich čtenářů, který má na svém pozemku konflikt se sousedem ohledně stínění stromů na sousední bazén a padajícího listí, které ho znečišťuje. Na čí straně je právo?
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (496)
Je u Vás na denním pořádku, že soused pořádá soukromou diskotéku do nočních hodin bez ohledu na Vaše práva či neúměrně zamořuje Vaši zahradu kouřem z pálených pneumatik či pet lahví? Poradíme Vám na čí straně je právo.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (194)
Pokud se rodiče jsou schopni dohodnout na úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, mohou soud požádat, aby schválil jejich dohodu.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (323)
Průvodce právní úpravou rozvodu manželství. Zákon o rodině rozlišuje několik možností, jak se dá rozvést existující manželství. Rozvod může probíhat podle několika scénářů. V tomto článku naleznete jejich přehled a výklad jednotlivých ustanovení zákona.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (171)
Komentář k rozvodu manželství podle §24a Zákona o rodině. Panuje-li mezi manželi shoda o tom, že se spolu rozvedou a jsou-li schopni se domluvit na vypořádní majetku, nemusí být rozvod vůbec bolestným soudním řízením.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (272)
Postup pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Převádíte, kupujete, prodáváte nebo darujete nemovitost a potřebuje provést změnu na listu vlastnictví v katastru nemovitostí?
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (682)
Náležitosti kupní smlouvy, výklad a návod na sepsání smlouvy o prodeji nemovitosti podle občanského zákoníku. Struktura smlouvy, popis jednotlivých částí.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (437)
Náležitosti kupní smlouvy, výklad a návod na sepsání kupní smlouvy podle občanského zákoníku. Struktura smlouvy, popis jednotlivých částí
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (908)
Prosím o informaci,jak dlouho trvá rozvodové řízení v případě, když budu mít vyřízeno majetkové vypořádání a děti jsou již plnoleté. Manželství je již 2 roky odloučené.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (2)
Smlouvou o úschově vznikne složiteli právo, aby schovatel movitou věc od něj do úschovy převzatou řádně opatroval. Složitel je povinen nahradit schovateli nezbytné náklady, které na věc při jejím opatrování vynaložil.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (0)
Velmi kontroverzní předběžné opatření Městského soudu v Praze týkající se užívání podobných doménových jmen a zvláštním způsobem vymezující hospodářskou soutěž na internetu. Kdo všechno jsou vůbec vzájemní soutěžitelé na internetu?
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (0)
Zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr okamžitě jen výjimečně, a to mimo jiné i tehdy, porušil-li zaměstnanec pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (64)
Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, jestliže tato osoba poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se svěřením dítěte souhlasí. Při výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému dítěte.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (95)
Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost. Neplní-li jeden z manželů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Rozsah stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (176)
Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Dílem se rozumí například zhotovení či montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy, zhotovení, oprava nebo úprava stavby nebo její části apod.
redakce  |  15.08.2002
Přinášíme plný text nových předpisů tak, jak právě vyšly ve Sbírce zákonů. Tentokrát částky 128, 129 a 130, tedy předpisy č. 359 - 372/2002 Sb.
redakce  |  14.08.2002  |  diskuze (312)
Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Plná moc je jedním ze způsobů, jak takové zastoupení právně učinit. Potřebujete-li udělit jiné osobě zmocnění k určitým či všem úkonům, poradíme Vám, jak na to.
redakce  |  13.08.2002
Přinášíme plný text nových předpisů tak, jak právě vyšly ve Sbírce zákonů. Tentokrát částka 131, tedy předpisy č. 373 - 377/2002 Sb.
redakce  |  06.08.2002  |  diskuze (0)
Zprávy, návrhy a další body schůze poslanecké sněmovny od 6. 8. 2002 14 h.
redakce  |  06.08.2002
Přinášíme plný text nových předpisů tak, jak právě vyšly ve Sbírce zákonů. Tentokrát částka 126, tedy předpisy 347 - 349/2002 Sb.
redakce  |  01.08.2002  |  diskuze (1)
Právo zákonodárné iniciativy v Poslanecké sněmovně má kterýkoliv poslanec (i jednotlivec), jakkoliv vzniklá skupina poslanců, Senát (jako celek), vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku.
redakce  |  30.07.2002
Přinášíme plný text nových předpisů tak, jak právě vyšly ve Sbírce zákonů. Tentokrát částky 123, 124 a 125, tedy předpisy č. 341 - 346/2002 Sb.

Právo

Uživatel/klient

Login:
Heslo:

- Registrace

Rejstříky

Katalog stránek

+ přidat odkaz

Rodinný právník - pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany vám nabídne pomoc ve složitých či naléhavých situacích – např. telefonické poradenství, kontrola smluv, zastoupení advokátem, zajištění svědků, zaplacení kauce, uhrazení nákladů specialistů, poplatků a nákladů na soudní řízení, znalecké posudky, výdajů a nákladů protistrany a státu, nákladů pojištěného na cesty k soudu atd.

Rodinný právník ochrání celou vaši rodinu např. v případech:

  • spory o náhradu škody
  • spotřebitelské spory (reklamace)
  • spory ze smluv o úvěru
  • spory s dodavateli služeb
  • pracovně-právní spory
  • spory související s koupí domu nebo bytu, nájemní spory
  • sousedské spory
  • trestní a správní řízení
  • ochrana spojená s provozem motorového vozidla (řízení po dopravní nehodě, náhrada škody, spor s opravnou)

Více informací: Pojištění právní ochrany rodiny (rodinný právník)