TOP doména Právník.cz (140-170 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně!) je na prodej. Konkrétní nabídky zasílejte přes kontaktní formulář.

Seznam článků autora Klára Spirová

Klára Spirová  |  20.11.2009  |  diskuze (4)
Jak jsme již v předchozích článcích uvedli, zajišťovací instituty mají v právním řádu důležité místo a plní několik funkcí, ať se již jedná o poskytnutí právní jistoty ve vztahu k věřiteli či kupříkladu funkce preventivní či donucovací ve vztahu k dlužníkovi. V právní úpravě obsažené v občanském a obchodním zákoníku se objevují dva instituty, jež se na první pohled zdají stejné, protože jejich účel je velmi podobný, nicméně při hlubší analýze lze zjistit, že v sobě obsahují řadu vzájemných odlišností.
Klára Spirová  |  04.06.2009  |  diskuze (17)
K základním zásadám, jež ovládají oblast pracovního práva, patří i zásady „úplatné práce“ či „spravedlivého odměňování“. Tyto zásady nachází svoji oporu i v Listině základních práv a svobod (čl. 28). Ochrana mzdy, na kterou zaměstnanci vzniká nárok na základě vykonané práce, tak nabývá na významu.
Klára Spirová  |  01.12.2008  |  diskuze (1)
V dnešním článku se budeme věnovat problematice mezinárodní právní pomoci a spolupráce v oblasti daňové.
Klára Spirová  |  20.11.2008  |  diskuze (22)
V řízení, které je vedeno na území jednoho státu, může vyvstat situace, že některý procesní úkon bude třeba provést (vykonat) v cizině. A co může být právě takovým procesním úkonem? Často se jedná o provedení výslechu svědka, znalce či tlumočníka, doručování apod.
Klára Spirová  |  27.10.2008  |  diskuze (97)
Co byste měli vědět o platebním rozkazu a směnečném platebním rozkazu.
Klára Spirová  |  27.06.2008  |  diskuze (8)
Začíná období nejrůznějších vyjížděk do zahraničí, dovolených a zájezdů, kdy valná většina z nich bývá realizována prostřednictvím cestovních kanceláří. Víme ale přesně, co obnáší institut cestovní smlouvy a jaká práva a povinnosti jsou s ním spojena?
Klára Spirová  |  11.04.2008  |  diskuze (0)
I veřejná správa podléhá kontrole. Kontrola může být jednak správní (zejména vztahy hierarchie), jednak vnější. A právě druhý zmíněný druh kontroly je mimo jiné reprezentován veřejným ochráncem práv (patří sem dále kontrola vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem, soudy apod.).
Klára Spirová  |  07.04.2008  |  diskuze (2)
Zajištění závazků plní několik funkcí jednak ve vztahu k věřiteli, jednak ve vztahu k dlužníkovi. Ve vztahu k věřiteli se jedná především o zvýšení právní jistoty, že jeho pohledávka bude splněna, a dále také samotná funkce uhrazovací. Ve vztahu k dlužníkovi je zajištění spojeno jednak s funkcí preventivní, jednak s funkcí donucovací, sankční.
Klára Spirová  |  31.03.2008  |  diskuze (0)
V předchozím článku jsme pojednávali o soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem a určení práva rozhodného prostřednictvím kolizních či přímých norem. U některých právních vztahů si však strany mohou rozhodné právo určit samy.
Klára Spirová  |  25.03.2008  |  diskuze (7)
Každý z nás se s kupní smlouvou jistě již mnohokrát setkal. Málokoho už ale napadlo přemýšlet, zda se práva a povinnosti z příslušné kupní smlouvy řídí občanským či obchodním zákoníkem. Přitom se často jedná o poměrně zásadní věc. V následujícím článku se budeme snažit vymezit některá specifika kupní smlouvy v režimu obchodního zákoníku, který ji upravuje v ust. § 409 a násl.
Klára Spirová  |  20.03.2008  |  diskuze (1)
V případě, že dojde k ohrožení či porušení soukromého práva, bývá nejčastějším způsobem dosažení ochrany či nápravy ochrana soudní. Nicméně soudní ochrana není jediným možným prostředkem, jak se domoci svých práv. V poslední době nabývají na významu tzv. alternativní způsoby řešení sporů.
Klára Spirová  |  17.03.2008  |  diskuze (0)
Přítomnost mezinárodního prvku u soukromoprávních právních vztahů, které vznikají mezi subjekty, vzbuzuje často pocit ostražitosti. Je totiž jasné, že jakmile se v daném vztahu objeví tento prvek, je třeba brát v úvahu více souvislostí, tedy souvislostí nejen vnitrostátních.

Právo

Uživatel/klient

Login:
Heslo:

- Registrace

Rejstříky

Katalog stránek

+ přidat odkaz

Rodinný právník - pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany vám nabídne pomoc ve složitých či naléhavých situacích – např. telefonické poradenství, kontrola smluv, zastoupení advokátem, zajištění svědků, zaplacení kauce, uhrazení nákladů specialistů, poplatků a nákladů na soudní řízení, znalecké posudky, výdajů a nákladů protistrany a státu, nákladů pojištěného na cesty k soudu atd.

Rodinný právník ochrání celou vaši rodinu např. v případech:

  • spory o náhradu škody
  • spotřebitelské spory (reklamace)
  • spory ze smluv o úvěru
  • spory s dodavateli služeb
  • pracovně-právní spory
  • spory související s koupí domu nebo bytu, nájemní spory
  • sousedské spory
  • trestní a správní řízení
  • ochrana spojená s provozem motorového vozidla (řízení po dopravní nehodě, náhrada škody, spor s opravnou)

Více informací: Pojištění právní ochrany rodiny (rodinný právník)