TOP doména Právník.cz (140-170 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně!) je na prodej. Konkrétní nabídky zasílejte přes kontaktní formulář.
tisk

Smlouva o dílo

Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Dílem se rozumí například zhotovení či montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy, zhotovení, oprava nebo úprava stavby nebo její části apod.

Datum: 16.08.2002     Autor: redakce


    Smlouva o dílo je velmi častým a používaným typem smlouvy. Je upravena jak občanským tak poněkud podrobněji i obchodním zákoníkem. Smluvní strany se označují zhotovitel a objednatel. Dílem se pak rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Další náležitostí je samozřejmě sjednaná cena. Ta musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení.

    Co se týče provedení díla, postupuje při provádění díla zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže se k jejich plnění výslovně zavázal. Může ovšem pověřit jeho provedením jinou osobu, jestliže ze smlouvy nebo z povahy díla nevyplývá nic jiného. Při provádění díla jinou osobou má ovšem zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze díla. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou.

    Dále platí, že objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě. Není-li cena takto dohodnutá nebo určitelná a smlouva je přesto platná, je objednatel povinen zaplatit cenu, která se obvykle platí za srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy za obdobných obchodních podmínek. Je vhodnější se na ceně nebo způsobu, kterým bude určena předem dohodnout, čímž je možné se vyhnout případným pozdějším sporů o ni. Není-li dohodnuto jinak, platí se cena až po skončení
díla. Provádí-li se však dílo po částech nebo vyžaduje-li provedení díla značných nákladů, je ten, komu bylo zadáno, oprávněn požadovat již během provádění díla od objednatele přiměřené zálohy.

    Zvláštní pravidla platí i pro způsob provádění díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Stanoví-li smlouva, že objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, je zhotovitel povinen včas objednatele pozvat k provedení kontroly.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě, jinak v místě stanoveném tímto zákonem. Je opět mnohem vhodnější tuto záležitost vyřešit předem již při podepisování smlouvy.

    Výsledek činnosti, jež je předmětem díla je zhotovitel oprávněn poskytnout i jiným osobám než objednateli,
pokud to dovoluje smlouva. Neobsahuje-li smlouva zákaz tohoto poskytnutí, je k němu zhotovitel oprávněn, není-li to vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele. Je-li předmětem díla podle výsledek činnosti, který je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je objednatel oprávněn použít jej pouze k účelu vyplývajícímu z uzavřené smlouvy o dílo. K jiným účelům je oprávněn jej použít jen se souhlasem zhotovitele.

    Jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě mluvíme o tom, že dílo má vady. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku podle možnosti co nejdříve po předání předmětu díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Jestliže však nebezpečí škody na zhotovené věci přechází na objednatele později, je rozhodující doba tohoto přechodu. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Záruku a její rozsah by měly dohodnout především smluvní strany pro konkrétní případ, i když zákon obsahuje obecnou úpravu.
Zhotovitel ovšem neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Diskuze k článku (176)

Zaloha za autInna Fedirtsan21.08.13 22:53
dotaz na fakturuKata27.11.12 15:22
dotaz na fakturuKata27.11.12 15:21
Odvod daně ze smlouvy o dílomonika bauerová18.06.12 23:09
  Re: Odvod daně ze smlouvy o díloHELENA25.03.13 14:39
Povinnost zjistit před započetím provádění díla překážkyDenis Krukovsky02.06.12 11:56
dph marie nováková16.11.11 20:09
sankce za nedodržení termínůjana27.10.11 07:38
neprovedena reklamacezdena14.08.11 14:56
  Re: neprovedena reklamaceKarel Dlouhý14.08.11 15:08
rekonstrukce panelového domuLukáš Slezák25.10.10 21:10
nedodržení termínu smlouvy o dílostanina hrubá27.09.10 16:12
  Re: nedodržení termínu smlouvy o díloBoris Gono19.09.12 12:40
Smlouva o díloMartin Král24.09.10 12:15
Předání dílaPetr Hejna15.06.10 13:28
  Re: Předání dílaSwider Ladislav31.03.12 13:34
Odstoupení od nezahájené smlouvy o díloPavel Kučera12.09.09 19:51
  Re: Odstoupení od nezahájené smlouvy o díloRoman M.13.09.09 03:35
smlouva o díloJitka Šedová13.08.09 14:52
  Re: smlouva o díloMgr. Lucie Jindrová, advokátka13.08.09 17:27
ústní dohoda o provedení dílaJAN KŘENEK12.03.09 11:07
Smluvní pokuta při nedodržení termínuŠtěpán04.03.09 22:55
Více a méněpráceP. Král17.02.09 15:06
  zletilost???martina damborska21.09.09 12:16
ústní smlouva o dílo a dodací lhůtapetr04.02.09 09:50
PenalizaceKvěta Applová28.01.09 20:50
smlouva o dílo - reklamaceJaroslav Pechač10.12.08 18:42
  Re: smlouva o dílo - reklamaceMgr. Lucie Jindrová, advokát22.12.08 15:00
Smlouva o dílostolstav25.11.08 11:16
smlouva o dílo na plastová oknaLucie Kelešová21.11.08 09:58
ústní smlouva o díloDana Dušková08.10.08 20:14
  Re: ústní smlouva o díloMgr. Oldřich Topka09.10.08 15:44
Smlouva o díloPavel Novák16.09.08 09:25
  Re: Smlouva o díloMgr. Oldřich Topka07.10.08 10:37
smlouva o dílo-zateplení rodinného domuTomáš Zielonka09.09.08 17:34
  Re: smlouva o dílo-zateplení rodinného domuMgr. Oldřich Topka15.09.08 15:27
výměna plastových okenMilada Kůrková14.08.08 11:46
  Re: výměna plastových okenMgr. Oldřich Topka14.08.08 15:15
Vymahatelnost závazku ze smlouvy o díloAlexandra Horáčková21.07.08 14:12
  Re: Vymahatelnost závazku ze smlouvy o díloMgr. Lucie Jindrová, advokát21.07.08 14:36
    Re: Vymahatelnost závazku ze smlouvy o díloAlexandra Horáčková21.07.08 15:18
Zavedení do účetnictvíAleš Mácha09.07.08 18:36
  Re: Zavedení do účetnictvíMgr. Oldřich Topka14.07.08 12:26
smlouva o dílo - výměna okenJiří Mrázek19.05.08 06:49
  Re: smlouva o dílo - výměna okenMgr. Lucie Jindrová, advokát20.05.08 13:05
    Re: smlouva o dílo - výměna okenJiří Mrázek26.05.08 13:32
Odcizené nářadí na stavběVáclav Svoboda09.05.08 22:05
  Re: Odcizené nářadí na stavběMgr. Oldřich Topka14.05.08 15:45
Smlouva o díloJiří Waszmuth04.04.08 16:20
  Re: Smlouva o díloMgr. Oldřich Topka16.04.08 09:30
  Re: Smlouva o díloLuděk Jambor22.04.08 08:23
    Re: Smlouva o díloMgr. Oldřich Topka23.04.08 10:19
Odstoupení od smlouvy o díloJakub Červený01.04.08 17:09
  Re: Odstoupení od smlouvy o díloMgr. Oldřich Topka03.04.08 15:29
nahrada skody za pracimartin kopecky27.03.08 15:17
  Re: nahrada skody za praciMgr. Lucie Jindrová, advokát27.03.08 15:50
    Re: nahrada skody za pracimartin kopecky28.03.08 17:24
      Re: nahrada skody za praciMgr. Oldřich Topka01.04.08 11:32
Slouva o dílu ve výrobním podnikuPavel Lustik27.02.08 12:51
  Re: Slouva o dílu ve výrobním podnikuMgr. Lucie Jindrová, advokát27.02.08 15:18
    Re: Slouva o dílu ve výrobním podnikuPavel Lustik27.02.08 22:44
      Re: Slouva o dílu ve výrobním podnikuMgr. Oldřich Topka11.03.08 11:08
Smluvní pokutaLibor Plch19.02.08 18:44
  Re: Smluvní pokutaMgr. Oldřich Topka20.02.08 09:35
    Re: Smluvní pokutaLibor Plch21.02.08 17:20
smlouva o dílogabriela 09.02.08 15:31
  Re: smlouva o díloMgr. Lucie Jindrová, advokát12.02.08 09:29
ústní domluvanikola nováková08.02.08 19:57
  Re: ústní domluvaMgr. Lucie Jindrová, advokát12.02.08 09:32
Nepřevzetí opraveného autaRenáta Jarmarová07.02.08 11:04
...na neurčito?Jakub Franz30.01.08 09:27
  Re: ...na neurčito?Mgr. Lucie Jindrová, advokát01.02.08 08:45
    Re: ...na neurčito?Jan Korbel03.06.08 08:08
    Re: ...na neurčito?Jan Korbel03.06.08 08:10
Nepřímá a následná škodaLudvík26.01.08 10:13
  Re: Nepřímá a následná škodaMgr. Oldřich Topka01.02.08 09:16
předání dílaLída15.01.08 14:28
Odstoupení od smlouvy o díloLída15.01.08 13:58
Výše slevy za pozdní dodání?Havlát13.01.08 22:13
smlouva o dílo a odstoupeníPavel Kovář05.01.08 11:20
Odstoupeni od smlouvy od diloViera S22.12.07 00:27
  Re: Odstoupeni od smlouvy od diloMgr. Oldřich Topka27.12.07 16:05
Posouzení projektuKarlík Jaroslav10.12.07 16:46
  Re: Posouzení projektuMgr. Oldřich Topka27.12.07 15:57
Smlouva o díloJ.Papoušek09.12.07 21:38
  Re: Smlouva o díloMgr. Oldřich Topka27.12.07 15:48
smlouva o dílo navýšení ceny?Zdeněk Nejedlý09.12.07 12:32
  Re: smlouva o dílo navýšení ceny?Mgr. Oldřich Topka27.12.07 15:39
reklamacePetra 07.12.07 13:46
  Re: reklamaceŠéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová10.12.07 16:29
Vypovězeni smlouvy o diloZbyněk Kysela28.11.07 22:10
  Re: Vypovězeni smlouvy o diloŠéfredaktor30.11.07 14:55
limit u smlouvy o dílosimona13.11.07 12:58
  Re: limit u smlouvy o díloJirka15.11.07 14:15
  Re: limit u smlouvy o díloRoman Kopecký28.02.08 11:38
penále ve smlouváchZlata07.11.07 18:54
  Re: penále ve smlouváchŠéfredaktor09.11.07 10:02
jakým způsobem ochránit svůj nápad?Honza06.11.07 16:02
  Re: jakým způsobem ochránit svůj nápad?Šéfredaktor07.11.07 14:54
DPH Miloš23.10.07 10:07
smlouva o dílo-odstoupeníELFRÍFA 15.10.07 14:59
  Re: smlouva o dílo-odstoupeníŠéfredaktor19.10.07 14:53
    Re: smlouva o dílo-odstoupeníElfrída27.10.07 14:33
cenový limit pro smlouvy o dílo za rokSkálová15.10.07 10:25
CO TO ZNAMENA SLOVO ZHOTOVIT?Xhang Txihg05.09.07 11:40
smlouva o dilo - odstoupeniYveta03.09.07 16:10
  Re: smlouva o dilo - odstoupeniXhang Txihg05.09.07 11:43
Cena u smlouvy o díloVáclav24.05.07 06:09
  Re: Cena u smlouvy o díloRadek21.09.07 10:20
  Re: Cena u smlouvy o díloZdeněk Nejedlý09.12.07 12:30
ústní dohoda o provedení dílaMarkéta Vydrová21.04.07 08:09
  Re: ústní dohoda o provedení dílaHonza21.05.07 16:22
  Re: ústní dohoda o provedení dílaJK26.08.07 19:30
    Re: ústní dohoda o provedení dílaM.V.22.09.07 22:24
ústní dohoda o provedení dílaMarkéta Vydrová21.04.07 08:04
  Re: ústní dohoda o provedení dílanikola nováková08.02.08 19:55
Smlouva s herci pro pořizování videaLukáš Pech20.11.06 23:40
Nepředání stavby podle smlouvy o dílo dle Obč.zák.Josef Malý16.11.06 11:27
vstupní prohlídkamihofi06.11.06 12:25
  Re: vstupní prohlídka:-DDDD13.04.07 11:37
dotazMartin Václavík14.10.06 13:59
smlouva o díloMarek25.09.06 11:31
smlova o dílo ústní formoudaniel.fariz07.09.06 21:20
Stavba svépomocíLena12.07.06 19:36
Smlouva o díloTomáš07.06.06 12:15
smlouva o díleLudmila Bohdálková13.04.06 08:04
dotazbobo11.04.06 00:24
žádost o raduLenka21.03.06 17:40
výpověď smlouvy o dílomilan ježek16.03.06 11:05
Smlouva o dílo provedení reklamní kampaněMiroslav Máslo20.02.06 10:10
Smlouva o dílo na rekonstrukci bytuVladimír Siegl31.01.06 14:36
  Re: Smlouva o dílo na rekonstrukci bytuVáclav Červený08.05.07 19:27
Vypořadání majetkuJan Gallischek24.01.06 20:59
  Re: Vypořadání majetkuKarl von Bahnhof03.05.06 09:15
Smlouva o dilo bez živnostenského listuMiroslava Vaicová04.01.06 15:25
  Re: Smlouva o dilo bez živnostenského listuToušová Eva28.08.07 19:54
Smlouva o dílo anglická verzeValentová Renata14.11.05 08:13
  Re: Smlouva o dílo anglická verzeMartina Bohatá08.02.08 16:11
Dobry clanekpavel08.11.05 20:48
Smlouva o díloPavla04.11.05 18:45
Žádám o raduPavla04.11.05 18:41
Smlouva o díloIva18.10.05 16:40
smlouva o diloveronika29.04.05 11:23
smlouva o diloveronika29.04.05 11:23
  Re: smlouva o diloMiroslava Popelová15.09.07 23:05
Smlouva o díloMartina18.04.05 10:42
Smlouva o díloRybová14.11.04 20:29
Smlouva o dílo pro trvalejší spolupráciIlona Košťálová08.11.04 08:38
Dotaz na BOZPMartin Richterjörk22.10.04 14:15
Smlouva o dílo do do zahraničíEIRAM11.10.04 21:29
smlouva o ochraně vyrobeného modeluKarel Zukal27.07.04 23:09
Smlouva o diloMarcela Frei24.05.04 22:56
Váš vzor smlouvy o díle neodpovídá mé činnostiViktor Kadlec31.03.04 13:17
Prosím pomoc! Mandátní nebo smlouva o dílo?marek28.03.04 00:08
SmlouvaVlastimil Bora22.02.04 19:04
smlouva o dílo - audiovizuální díloJan Markowski27.01.04 14:27
dotaz ke smlouvě o díloJiří Vlček13.01.04 15:49
  Re: dotaz ke smlouvě o díloJirka07.07.05 09:25
Zádost o ukončení smlouvy o díloPatočková Jana12.01.04 21:48
  Re: Zádost o ukončení smlouvy o dílojana29.07.04 22:29
Smlouva o Dílo - UkončeníPatočková Jana12.01.04 21:45
Smlouva o dílo bez živnosťáku + výhody jako studentJirka14.12.03 16:09
  Re: Smlouva o dílo bez živnosťáku + výhody jako studentMarek Jelen27.12.03 22:34
smlouva o poskytnutí reklamyZdeněk25.08.03 15:24
smluvní pokutaPašěková19.08.03 12:18
Smlouva o díloTomáš Berka12.06.03 16:39
  Re: Smlouva o díloDvořák Jaroslav03.07.03 17:40
  PomocDvořák Jaroslav03.07.03 18:08
Obsah dobrý, ale grafika nic mocWanhalf30.01.03 19:22
  Re: Obsah dobrý, ale grafika nic mocGÁBA03.09.04 15:13
ORGALIME 2000Libor Drobilek28.11.02 09:56
  Re: ORGALIME 2000Roman Balarin27.05.05 08:26
  Re: ORGALIME 2000Veronika Petrová20.09.07 11:39
Smlouva o díleMartin Hanžlík22.11.02 18:43
  Re: Smlouva o díleVrábel Blahoslav11.01.04 20:28
  Re: Smlouva o díleGÁBA03.09.04 15:16

Právo

Právník.cz na Facebooku

Uživatel/klient

Login:
Heslo:

- Registrace

Rejstříky

Katalog stránek

+ přidat odkaz

Provizní systém

Provozovatel těchto stránek - obchodní společnost WEDOS a.s. nabízí nástroj, který Vám umožní vydělávat za reklamu a zprostředkování objednávek zboží a služeb této společnosti.

BONUS 100,- Kč již za aktivaci provizního systému

provizní systém »